Photo of teacher

Nguyễn Xuân Nam

Senior Bridge Engineer

Học vấn

Ritsumeikan University (Japan)

Chuyên ngành: Cử nhân Khoa học Máy tính | Tháng 4 năm 2009 - tháng 3 năm 2011

Hanoi University of Science and Technology

Chuyên ngành: Cử nhân Khoa học Máy tính | Tháng 9 năm 2006 - tháng 2 năm 2009

Công tác

Ominext JSC 03/2018 - Hiện Tại

  • Senior Bridge Engineer

Omi Medical JSC03/2017 - 02/2018

  • Bridge Engineer

Ominext JSC03/2016 - 02/2017

  • Bridge Engineer

Viettel R&D Institute 02/2011 - 12/2015

  • Software Engineer