Photo of teacher

Hoàng Văn Công

C/C++ Software Engineer

Học vấn

Military Technical Academy

Chuyên ngành: Cử nhân Khoa học Máy tính | 2011 - 2016
GPA: 3.24/4.0

Công tác

Humax Vietnam 11/2017 - Hiện Tại

  • Project Owner

Samsung Vietnam Mobile R&D Center10/2016 - 8/2017

  • Associate Engineer

FPT Software1/2016 - 10/2016

  • Developer