Photo of teacher

Đặng Phong Quang

Software Engineer

Học vấn

Hanoi University of Science and Technology

Chuyên ngành:Viện Toán ứng dụng và Tin học

Công tác

IFI Solution11/2021 - Hiện Tại

  • Software Engineer

Fortna Vietnam LLC05/2021 - 11/2021

  • Software Engineer

BT Hightech Solution09/2019 - 05/2021

  • Software Engineer

Viettel05/2019 - 08/2019

  • Developer