Photo of teacher

Chu Tiến Đạt

JAVA DEVELOPER

Học vấn

FPT UNIVERSITY

Chuyên ngành:Software Engineering

Công tác

SOFTWARE SOLUTION COMPANY 08/2020 - Hiện Tại

  • Developer

FREELANCER 11/2021 - Hiện Tại

  • Developer

GRADUATION THESIS04/2020 - 07/2020

  • Developer