Lộ trình khóa học

84 buổi học, 7 tháng - 3 buổi / tuần

Database (6 buổi)

Làm quen với cấu trúc dữ liệu dạng bảng với Excel, thực hành với các hàm SUM, SORT, IF

Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL

Truy vấn sữ liệu với SELECT, FROM, WHERE và các toán tử AND, OR, IN, ...

Lấy dữ liệu từ nhiều bảng với JOIN: INNER, LEFT, RIGHT, FULL

Thay đổi dữ liệu với INSERT, UPDATE, DELETE

Các constraint: PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, NOT NULL

Normalization: First, Second, Third Normal Form​